Terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Consouling Sounds en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Consouling Sounds en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Consouling Sounds houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

1. Identiteit van Consouling Sounds

Mike Keirsbilck / Consouling Sounds (hierna verder “Consouling Sounds”) Willem de Beersteeg 27
9000 Gent
BTW BE0544.424.475

RPR Gent

2. Reservatie en betaling in de winkel

De klant heeft de mogelijkheid om een product te reserveren. De klant zal op de hoogte worden gesteld wanneer het product kan afgehaald worden in de Consouling Store winkel, Baudelostraat 13, 9000 Gent. De klant beslist pas dan of de producten al dan niet worden aangekocht, na inspectie van het product en contact met een verkoper ter plaatse. In geval van aankoop betaalt de klant aan de kassa van de Consouling Store winkel. Pas op dat ogenblik komt er een koop-verkoop overeenkomst tot stand. Om die reden is er geen sprake van een verkoop op afstand en is er bijgevolg geen herroepingsrecht (zie punt 10). De klant kan uitsluitend en alleen het volledige aankoopbedrag betalen op het ogenblik van afhaling in de Consouling Store winkel, iedere volledige of gedeeltelijke betaling op voorhand of voorschot (ook online) is uitgesloten.
Consouling Sounds behoudt zich het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren indien:
– er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
– er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
– er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
– er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
– er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
– er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders – wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
– er kan worden veronderstelt dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
– er sprake is van overmacht.
De gereserveerde producten blijven 30 dagen vanaf de dag van de reservering in de Consouling Store winkel ter beschikking van de klant. Indien de klant de gereserveerde producten niet komt afhalen of betalen, zal automatisch na deze 30 dagen de reservatie geannuleerd worden.

3. Bezorgen of afhalen van een bestelling

Bezorgen

1

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 9).
Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Consouling Sounds zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Consouling Sounds dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

Afhalen

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op consouling.be bestelt en ervoor kiest dit bij de Consouling Store winkel te België af te halen (optie ‘Local pick up), staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in de Consouling Store winkel. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10). Consouling Sounds is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

4. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W. en ev. andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.

Alle prijzen zijn in Euro/€.

Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten.

Artikelen aangekocht op de webshop van Consouling Sounds worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Pas op dat moment komt een overeenkomst “verkoop op afstand” tot stand.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Consouling Sounds niet aansprakelijk worden gesteld.

Consouling Sounds behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren via PayPal betaling of bankoverschrijving zoals dat aangeboden wordt door Mollie Payments. Consouling Sounds aanvaardt contante betaling bij afhaling in de winkel, niet op het ogenblik van de levering.

2

De papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed dat wordt aangeduid op de geschenkbon. De geldigheidsdatum blijft echter altijd dezelfde, deze wordt niet verlengd. Een omruiling in cash geld is niet mogelijk.

5. Leveringsvoorwaarden

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door BPost NV van publiek recht, Muntcentrum 1, 1000 Brussel, RPR Brussel 0219.596.464, via “[email protected]”TM en “bpack 24/7” TM.
Het product blijft in geval van “[email protected]”TM14 dagen ter beschikking in het “bpost pick-up point”. Het product blijft in geval van “bpack 24/7”TM 5 (vijf) dagen ter beschikking in de automaat. Er is geen gedeeltelijke levering mogelijk, alle bestelde producten in één order worden allen tezamen geleverd tenzij anders wordt overeengekomen tussen Consouling Sounds en de klant. De algemene voorwaarden van Bpost NV van publiek recht zijn van toepassing voor deze leveringswijzen.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent in dat geval voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden gemeld aan Consouling Sounds via email naar [email protected] met een foto van de beschadiging. Dit moet gebeuren binnen de 2 dagen na de levering. Consouling Sounds bekijkt op dat moment of de schade in aanmerking komt voor vergoeding en op welke manier de vergoeding kan gebeuren. Consouling Sounds behoudt zich het recht toe om zelf een voorstel te doen aan de klant over deze manier van vergoeding.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Consouling Sounds het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijnen vormen geen essentieel element van de verkoopovereenkomst.

Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Consouling Sounds de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Consouling Sounds zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

3

7. Afhalen in winkel

Producten voor afhaling worden geleverd in de Consouling Store winkel als afhaalpunt. Consouling Sounds behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van een bewijs van de bestelling en van een geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 30 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is Consouling Sounds gerechtigd om een kopij van de identiteitskaart of identiteitsbewijs te nemen.

8. Garantie

A. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

B. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst via [email protected] waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Consouling Sounds.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 dagen na levering bij de klant thuis of aankoop in de winkel ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

4

9. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Consouling Sounds over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

10. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Consouling Sounds mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Consouling Sounds via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per email naar [email protected]. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarvan bewezen kan worden dat ze aangekocht geweest zijn bij Consouling Store / Consouling Sounds. Consouling Sounds behoudt zich het recht toe om de voorgelegde bewijzen van aankoop niet als voldoende te beoordelen.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Consouling Sounds. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd..

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
·∙ • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
·∙ • Artikelen die verzegeld zijn en door het breken van het zegel of de verpakking hun oorspronkelijke waarde verliezen;
·∙ • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (+32 498 11 64 48), e-mail ([email protected]) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan een verkoper in de Consouling Store winkel, zonder enige kosten.

5

Consouling Sounds behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald. De klant kan het bedrag ook gebruiken als krediet bij 1 nieuwe aankoop in de Consouling Store. Het krediet moet dan in 1 keer opgenomen worden. Consouling Sounds behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering worden niet terugbetaald.

11. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Consouling Sounds, is Consouling Sounds gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Consouling Sounds. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Consouling Sounds gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

12. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, zal aan de klant een document ter ondertekening worden voorgelegd, waarin hij verklaart kennis te hebben van de op dat document aan te duiden zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken van dergelijke producten. Dergelijk document zal mede worden ondertekend door een vertegenwoordiger van Consouling Sounds, en zal in hoofde van de klant een afstand inhouden van diens recht om Consouling Sounds of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant.

13. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Consouling Sounds niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Consouling Sounds of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

14. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

6

14.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

14.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Consouling Sounds en haar klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Consouling Sounds en haar klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Gent.

15. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Consouling Sounds is strikt verboden.

16. Eventuele klachten of geschillen

Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij de klantendienst van Consouling Sounds:

Consouling Sounds klantendienst
Email: [email protected]
Telefoon: +32 498 11 64 48 (van maandag tot vrijdag) van 08 u 30 tot 12 u.

Terms and Conditions

The following conditions of sale apply to all sales contracts between Consouling Sounds and the customer. Deviations from these terms and conditions can only be achieved through a written document signed by Consouling Sounds and the customer. Contractual terms and conditions exclude any terms or conditions mentioned in documents of the customer completely, even if those documents are more recent. Consouling Sounds reserves the right to change the terms at any time and / or supplement for future orders without making the customer personally aware of this and without which the latter can claim compensation.

7

1. Identity of ConSouling Sounds

Mike Keirsbilck / ConSouling Sounds (hereafter referred to as “Consouling Sounds”) Willem de Beersteeg 27
9000 Gent
Belgium

VAT BE0544.424.475 RPR Gent

2. Reservation and payment in store

The customer has the option to reserve a product. The customer will be notified when the product can be collected in the Consouling Store shop, Baudelostraat 13, 9000 Ghent, Belgium. The customer only then decides whether or not the products will be purchased, after inspection of the product and contact with the representative of the store present. In case of purchase, the customer pays at the cash register of the Consouling Store. Only at that time will a sale and purchase agreement be concluded. For that reason, in this case there is no question of distance selling and consequently there is no right of withdrawal (see paragraph 10). The customer can only pay the full purchase price at the time of collection in the ConSouling Store store, each full or partial payment in advance or deposit (also online) is excluded.

Consouling Sounds reserves the right to refuse orders or reservations if: – There is a serious suspicion of bad faith or intent of fraud;
– There are repeated abuses of the right of withdrawal;
– their is suspicion of repeated abuse or fraud by a client;

– Are faulty, suspect or incorrect customer information specified;
– It is determined that a person gives up repeatedly fictitious personal data;
– There is an abnormal amount of a quantity ordered – possibly in several purchase orders – is established beyond a purely personal use;
– It can be assumed that orders were made for resale;
– There is force majeure.

The reserved products remain at the disposal of the customer in the ConSouling Store for 30 days from the day of the reservation. If the customer does not collect or pay the reserved goods, the reservation will be canceled automatically after 30 days.

3. Delivery or pick up of an order

Delivery

The delivery to the customer – after the receipt of the payment – is made to an address chosen by the customer. The customer has 14 days right of withdrawal (see article 10).
Should the delivery of the ordered goods be delayed, Consouling Sounds reserves the right to alter the sales price. The sales price will be changed in case of change of the purchase price, taxes, duties or levies due by Consouling Sounds in the period of time between the date of acceptance of the order and the date of the scheduled delivery.

Attention! This is an order with obligation of payment.

8

Local pick up

When the customer orders an item from the shop on www.consouling.be and chooses to withdraw this at Consouling Store in Belgium (option ‘Local pick up), it will be available in the store several days later, depending on the stock and/or availability. The customer has 14 days right of withdrawal (see paragraph 10). If the goods are not collected by the client after electronic messages or e-mails, ConSouling Sounds is entitled within the period of one month, to cancel the order or agreement as dissolved.

Attention! This is an order with obligation of payment.

4. Price

Unless stated otherwise in the contract, the prices are VAT and other possible taxes included. Additional mandatory delivery, order, or other administrative costs are not included and are listed separately.

All prices are in Euro / €.

All prices are based on Cash & Carry. Additional services (supply, installation, …) are therefore not included and products can only be delivered upon payment of additional costs.

Items bought at the webshop of Consouling Sounds are paid by the customer before delivery. There will be no delivery or order until the full purchase price has been paid. The price, including any delivery charges, must therefore be paid in full before delivery. Only then is the contract of “distance selling” effectuated.

Promotions and special offers are only valid as long as the stock last. For the consequences of typographical or graphical errors in the prices or articles, abnormalities in images or interim changes in design, Consouling Sounds can not be held liable.

Consouling Sounds reserves the right to modify orders changing unilaterally the appropriated price if it appears that the price indication and / or product description of a product would be incorrectly labeled, due to a technical fault or human shortcoming.

Payment for online orders can be made via PayPal or bank transfer payment as offered by Mollie Payments. ConSouling Sounds accepts cash payment in collection in the store, not at the moment of delivery.

The paper gift vouchers can be used in accordance with their validity from the date of issuance. If the amount of the order exceeds the amount of the gift card or gift card, the customer must pay the remaining amount. If the amount of the order is less than the amount of the gift card, the customer will keep the balance in the form of a deposit that is indicated on the gift card. However, the validity date is always the same, it is not extended. An exchange in cash is not possible.

9

5. Terms and conditions

The mode of delivery is indicated in a confirmation e-mail to the customer. The ordered products are delivered depending on the available stock.

Deliveries will be made by BPost SA under public law, Muntcenter 1, 1000 Brussels, Belgium, VAT number BE 0219 596 464 via “bpack @ bpost” TM and “bpack 24/7” TM.
In the case of “bpack @ bpost” TM the product remains in the “bpost pickup point” for 14 days. In the case of “bpack 24/7” TM the product remains 5 (five) days available in the vending machine. There is no partial delivery possible, all products ordered in one order are all delivered together unless otherwise agreed upon between Consouling Sounds and the customer. The general conditions of bpost NV of public law are applicable to these delivery methods.

Orders are delivered to the address specified by the customer at the time of his order. The driver or carrier may request proof of identity at delivery. In this case the customer signs for receiving the delivery, through an endorsement on a delivery.

Every visible defect in the product should be reported to Consouling Sounds via e-mail to [email protected] with a photograph of the damage. This must occur within two days of delivery. Consouling Sounds will determine if the damage is eligible for compensation and how compensation will happen. Consouling Sounds reserves the right to make a proposal to the client on this method of compensation.

If the customer is not present at the time of delivery of products, a message is left in the mailbox by the local post office , so the client can, after showing the identity, pick up the product within 14 calendar days at the local post office. In case of re-offer because of the absence of the customer, Consouling Sounds reserves the right to charge the possible costs connected to this re-offer.

6. Delivery

Delivery dates are not an essential element of the sales agreement.

Unless another date for delivery has been agreed, for example in the case of pre-order, or out of stock order, Consouling Sounds deliver the products not later than 30 days after the conclusion of the contract. Should ConSouling Sounds not be able to comply with this deadline, an new time of delivery which is appropriate in the circumstances, is agreed upon with the customer.

7. Pick up in store

Products can be collected or picked up in the Consouling Store. Consouling Sounds reserves the right to solely assign the goods on presentation of proof of the order and a valid identity card or passport, possibly accompanied by a signed and original power of attorney of the person in whose name the order is done. Basically, it is the identity of the natural person who made the order that must be proved or the identity of the legal representative in case of an order made by a legal entity. The products remain available for 30 calendar days, after which the order will be canceled. To prevent

10

payment fraud and to retrieve it in case of a judicial investigation, Consouling Sounds is entitled to take a copy of the identity card or identity document.

8. Warranty

A. Legal guarantee (for consumers)

Under the Act of September 21, 2004 on the protection of consumers in consumer sales, the consumer has legal rights. Each article is subject to the legal warranty from the date of purchase (or delivery to) the first owner. Any commercial guarantee leaves these rights unchanged.

B. General

To invoke the warranty, the customer must present proof of purchase. For articles that were purchased online and are delivered to the customer, the customer must contact our customer service via [email protected] after which the customer must return the product purchased at Consouling Sounds at his or her own expense.

Any defect must be reported within 2 days after delivery at the customer’s home or purchase in the Consouling Store. Afterwards, all rights to repair or replacement are declined.

(Commercial and / or legal) guarantee never applies to defects that arise as a result of accidents, neglect, falls, abnormal or incorrect use, use of the product inconsistent with purpose for which it was designed, failure to follow the instructions or manual adjustments or modifications to the article, rough use, poor maintenance, abnormal or incorrect use.

Neither does it apply to products with a shorter life, or wear and tear items.
Defects that manifest themselves after a period of 6 months from date of purchase or delivery shall be deemed to have no latent defects, unless they are subject to proof by the customer.

The warranty is not transferable.

9. Transfer of ownership and risk

The ownership of the goods is of Consouling Sounds is transferred on to the customer at the moment of receipt or delivery of the goods after full payment of the price. As long as the purchase price was not paid, it is specifically prohibited to pledge the goods or offer them in any way or use them as collateral. The customer is expressly prohibited to make changes to these goods, to make this property immovable by incorporation or destination, to sell them or in any way exploit possessive rights.

10. Right of withdrawal

The customer has the right to communicate to Consouling Sounds the abandonment of the purchase without penalty and without giving any reason within 14 calendar days from the day following the delivery of the article.

11

The right of withdrawal does not apply to products purchased by legal entities or natural persons for professional use.

To exercise the right of withdrawal, you must notify Consouling Sounds by an unequivocal statement of your decision to withdraw. You can do this by sending an email to [email protected]. The burden of proof of exercising the right of withdrawal lies with the customer.

The customer is liable for the value of the products resulting from its use, which goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and to determine the effect of the product.

The right of withdrawal only applies to products of which can be proved that they have been purchased at Consouling Store / via Consouling Sounds. Consouling Sounds reserves the right to not accept the submitted proofs of purchase.

In the event of exercising the right of withdrawal, the customer shall return the product to Consouling Sounds by his/her own means and at his/her own risk and expense. Shipments “postage paid by the recipient” and “cash on delivery” will be refused.

For these items the right of withdrawal does not apply:
·∙ • Items that are clearly personal in nature;
·∙ • Items that have been sealed and of which the the seal has been broken or, if the packaging was changed and therefore lost its original value;
·∙ • Items that can not be returned due to their nature.

The customer must exercise his right to return the product, within 14 calendar days from the day following the day of delivery or the physical seizure of the product, through either a registered letter, or by telephone (+32 498 11 64 48), or by email ([email protected]) and provided that the customer returns the products, within 14 calendar days from the date of exercise of the right of withdrawal of the statement made. The customer can also issue the product to a vendor in the Consouling Store store without any charge. Consouling Sounds reserves the right to wait with reimbursement of the product until the returned products were actually received.

Then, within 14 calendar days of receipt of the products, the full purchase price paid will be refunded. The customer can also use the amount as a credit to the first new purchase in the Consouling Store. The credit must then be used in one time. Consouling Sounds reserves the right at all times to deduct the amount of the value of the product, where the customer is liable for, from the purchase price to be paid back.

Additional costs relating to the delivery of the product will not be refunded.

11. Right to dissolve

In the event of insolvency of the client or in case of outstanding debts, even within the framework of previous agreements between the customer and Consouling Sounds, Consouling Sounds has the right to suspend its obligations until full payment by the customer of all outstanding debts to Consouling Sounds is fulfilled. If no payment is made by the client within seven calendar days after the due date

12

of any invoice, Consouling Sounds is entitled, ipso jure and without prior notice, to terminate the contract, but to maintain the right to claim of interest and / or compensation.

12. Receivables

In case of purchase of demonstration products / showroom models the customer will be presented a document for signing, in which he declares to have knowledge of any visible damage or visible defects of such products. Such a document will also be signed by a representative of Consouling Sounds, and will involve a distancing on the part of the client of his right to Consouling Sounds of its carrier to make claims determined by this visible damage or defects. The above shall not affect the statutory warranty rights of the customer.

13. Risks of the Internet

The customer is aware of the limitations and risks associated with the use of internet or any other medium that allows to visit the website. Also, the customer is aware of the risks of digital or electronic storage and transmission of information. The customer accepts that Consouling Sounds is not liable for any damage, by using the website of Consouling Sounds, as a result of the aforementioned risks. The customer accepts that electronic communications and backups can serve as proof.

14. General Provisions – Jurisdiction

14.1. In the case one of the articles of these terms and conditions would be invalid or void, or in the case they would be declared invalid by a competent court, this shall not affect the validity of the other articles of these terms and conditions which then remain fully applicable. If one of the articles of these terms and conditions would be invalid or void or would be declared as invalid by a competent court, the parties will jointly consult to replace this article with a valid article as close as possible to the initial intent of the parties.

14.2. All agreements between ConSouling Sounds and its customers and these terms are governed exclusively by Belgian law. Any dispute regarding the existence, implementation and / or interpretation of these terms and conditions and all agreements between ConSouling Sounds and its customers fall within the exclusive jurisdiction of the Courts of Ghent.

15. Intellectual Property

All texts, commentaries, periodicals, illustrations and images displayed on the website are protected by copyright and related rights, as well as by any law relating to intellectual property and this for the whole world. Any partial or total reproduction of the website or the catalogue of Consouling Sounds is strictly prohibited.

13

16. Complaints or disputes

For any complaints and disputes, the customer can contact the customer service of Consouling Sounds:

ConSouling Sounds customer service
Email: [email protected]
Phone: +32 498 11 64 48 (Monday to Friday) from 8.30 AM till noon.

In case of dispute, the Dutch version shall prevail.