Record Store Day 2016 – Interview met Stef Heeren (K.T.A.O.A.B.C.), Pieter Uyttenhove en Valentijn Goethals (T.B.H.R.). (ENGLISH VERSION BELOW).

Unknown-1 Unknown Unknown-2 Unknown-3 Unknown-4 Unknown-5

Ter gelegenheid van Record Store Day 2016 brengt 9000 Records, het 2de platenlabel van Consouling Sounds, een vinyl uit met 2 nummers, een samenwerking tussen K.T.A.O.A.B.C. (Kiss The Anus of A Black Cat) en T.B.H.R. (The Black Heart Rebellion). Een interview met 2 bands en 3 band members, in gesprek met Nele Buys van Consouling Sounds.

 

Dag Valentijn, Pieter en Stef, hoe zijn jullie bands met mekaar in contact gekomen? Wanneer kwam die ‘click’ dat jullie met mekaar iets zouden maken?

 

Stef: T.B.H.R. heeft mij ooit gecontacteerd i.v.m. de opnamestudio van Koen Gisen. Mijn plaat van 2010 ‘Hewers of Wood and Drawers of Water’ werd daar opgenomen en was in goede aarde gevallen bij de band. Toen zij hun vorige album bij Koen gingen opnemen heeft Pieter (Uyttenhove, nvdr.) mij gevraagd om enkele guest vocals bij te dragen. Nadien werd ik door hen uitgenodigd om een aantal live shows mee te spelen. Ondertussen heb ik ook op de laatste plaat van T.B.H.R. (‘People, when you see the smoke, do not think it is fields they’re burning’, nvdr.) een bijdrage geleverd met vocals en worden er ondertussen al enkele double bills gespeeld. Het mooie is, naar mijn gevoel raken beide bands mekaar op verschillende vlakken… terwijl ze muzikaal ook heel verschillend zijn. Dat maakt het voor de luisteraar interessant… en voor ons ook natuurlijk!

Pieter: Wel, ik volg  K.T.A.O.A.B.C. eigenlijk reeds een aantal jaar, en vond de “genre switch” gedurende de afgelopen jaren bijzonder interessant. Je merkt dat de insteek wel gelijk blijft, maar het resultaat kon variëren van experimentele folk tot new wave…. Het is een aanpak die wij met TBHR ook hanteren. We hebben een heel sterke visie over hoe we te werk willen gaan bij het schrijven van nummers, maar we pinnen ons nooit vast aan een bepaald genre.  Het samenwerken met andere artiesten blijft ook iets wat we graag doen, en gezien de interesse in de muziek van Stef was de stap snel gezet.

 

Het is dus niet zomaar een gelegenheidssamenwerking puur voor Record Store Day. Het is eerder een uitvloeisel van iets dat al organisch aan het groeien was.

 

Stef: Dat klopt. De plaat is een beetje de viering van de samenwerking sinds enkele jaren. In essentie zitten beide bands ongeveer in dezelfde hoek van de alternatieve muziek. Wat betreft de bijdrage van K.T.A.O.A.B.C. gaat het om een herwerking van een ouder nummer in de oude folkstijl, dat nu in een nieuw elektronisch jasje werd gestoken zodat het volledig geïntegreerd wordt in de nieuwe sound van de band.

Pieter: Er is ook een link met onze vorige release. “For Lucia” was één van de eerste nummers die we daarvoor geschreven hadden, en het is ook tijdens dezelfde studio periode opgenomen. We hebben lang getwijfeld om het nummer effectief op de plaat zelf te zetten, maar uiteindelijk toch beslist om het nummer nog even achter de hand te houden. Geen beter moment als deze samenwerking met K.T.A.O.A.B.C. op RSD om het nummer toch te releasen.

 

Stef, jij stond onlangs ook op tv in de kijker. Canvas zendt nu Pop-o-rama uit en de allereerste aflevering ging over jou. Vind je het belangrijk dat televisiekanalen meer aandacht besteden aan avant-garde, niet-populaire, enfin ja… underground muziek? Wat betekende dat voor jou?

 

Stef: Ik vind het zeker en vast positief dat er tegenwoordig veel aandacht gaat naar alternatieve muziek. Het is een mooi tegenwicht tegen de mainstreammarkt. Wat betreft de Canvas, ik was absoluut aangenaam verrast dat er interesse was in K.T.A.O.A.B.C. en de ideeën daarachter. Na 10 jaar te balanceren tussen underground en een beetje mainstream was het programma toch een mooie erkenning van mijn werk.

 

Valentijn, jouw ontwerpen zijn kunstwerken. Voor jou is een hoes de neerslag van een veel groter beeldend project, als ik me niet vergis. Kan je daarover wat meer vertellen? 

 

Valentijn: Zeker. Het beeldende luik is iets wat iedereen in T.B.H.R. erg belangrijk vind. Maar dat betekent niet altijd dat het een puur visuele verlenging is van de muziek. De muziek en het beeldende zijn twee luiken die elkaar versterken. Dit is ook het geval bij de laatste hoezen die Jeff Cuypers maakt voor K.T.A.O.A.B.C. Bij deze split van onze twee bands nu zien we het album als een platform, een soort tentoonstellingsplek, die voor een groot deel is ingevuld met de twee tracks. Maar je vind er meer veel meer terug. T.B.H.R. toont er een beeld dat door fotografe Mirjam Devriendt gemaakt werd in het kader van ons laatste album. Jeff maakte een beeld dat verwijst naar de oorsprong van de K.T.A.O.A.B.C. track, en dat tevens een reactie is op het beeld van Mirjam. Daarnaast is er nog de laag van de typografie en de afwerking. Alle keuzes en materialen worden heel bewust gekozen.

 

De plaat wordt in gelimiteerde oplage, slechts 300 exemplaren, uitgebracht door 9000 Records by Consouling Sounds, en dit ter gelegenheid van Record Store Day 2016. RSD of Record Store Day is een internationaal initiatief, op touw gezet door en voor de retailers, de winkels. Toch kan het ook een enorme stimulans zijn voor labels en artiesten. De bedoeling van het gloednieuwe platform RSD Gent is dat er door het uitbouwen van een lokale werking, veel meer lokale RSD-releases gaan ontstaan. Vinden jullie dat daar iets voor valt te zeggen? Hoe kunnen retailers, labels en artiesten mekaar versterken?

 

Stef: De idee achter RSD is zeker iets dat dient nagestreefd te worden. Het oprichten van een dag om vinyl, maar vooral de liefde en het werk die lokale labels investeren daarin, is enorm positief. Dit nieuwe platform moet een begin zijn om een langdurige werking uit te bouwen. Verschillende kleine spelers kunnen samen meer dan allemaal alleen. Dit initiatief is daarom goed voor iedereen die zich in de keten bevindt van muziekuitgeverij: van de artiest, tot de labels, winkels, en de consument. De fans. De idee en uitvoering van RSD zou radicaal moeten blijven en zo bewaakt moeten worden. Daarmee bedoel ik dat deze idee, die er oorspronkelijk uit bestond echt een viering te zijn van die kleine spelers over de hele wereld om samen hun stem te laten gelden in tijden van massa consumptie, niet mag ten prooi vallen aan het zoveelste mechanisme van corruptie en daarmee een ingekapseld feest wordt ten voordele van de grote spelers.

Pieter en Valentijn: Wat Stef zegt! Helemaal akkoord.

 

Dat is fijn om te horen! En dat is inderdaad ook de bedoeling van de Gentse platenzaken. Heel fijn om te horen dat jullie dat een warm hart toedragen. Er was al heel wat interesse voor jullie album dus volgens mij gaan die 300 exemplaren zo de deur uit. En dat is het hem: iets bijzonders dat een herinnering markeert aan 2016. Hartelijk dank voor het interview! Tot gauw!

 

DE RSD RELEASE T.B.H.R. + K.T.A.O.A.B.C. IS TE VERKRIJGEN IN DE BETERE PLATENZAAK EN IN CONSOULING STORE OP RSD 16 APRIL 2016.

 

 

———-

 

Record Store Day 2016 – Interview with Stef Heeren (K.T.A.O.A.B.C.), Pieter Uyttenhove and Valentijn Goethals (T.B.H.R.).

 

On the occasion of Record Store Day 2016 9000 Records, the record label of 2nd ConSouling Sounds, releases a vinyl with two tracks, a collaboration between K.T.A.O.A.B.C. (Kiss the Anus of A Black Cat) and T.B.H.R. (The Black Heart Rebellion). An interview with two bands and three band members, in conversation with Nele Buys of ConSouling Sounds.

 

Valentijn, Pieter and Stef, how did you come into contact with each other? When did the idea come into existence that you would work with each other?

 

 

Stef: At a certain point T.B.H.R. contacted me regarding the recording studio of Koen Gisen. My album of 2010 “Hewers of Wood and Drawers of Water” had been recorded there and it had been well received by their band. When they in their turn recorded their last album at Koen’s, Pieter (Uyttenhove, ed.) asked me to contribute with some guest vocals. Afterwards, I was also invited by them to play some live shows. Meanwhile, I have also contributed to T.B.H.R.’s last album ( “People, When you see the smoke, do not think it is they’re burning fields”, ed.) with vocals, and have since then we have played some double bills. The great thing is, I feel both bands touch each other in different areas … while they are also musically very different. That makes it interesting for the listener … and for us of course!

Pieter: Well, I’ve actually been following K.T.A.O.A.B.C. for quite a few years now, and found the ‘genre switch’ of particular interest in recent years. You notice that the approach remains the same, but the result could range from folk to experimental new wave …. It is an approach that we use with T.B.H.R. also. We have a very strong vision of how we want to proceed when writing songs, but we never pin us down to stick to a certain genre. Collaborating with other artists remains something we love to do, and given the interest in Stef’s music Stef this was a quite natural step.

 

So the RSD release is not just an occasional gimmick just Record Store Day. Rather a result of something that has been growing organically.

 

Stef: That’s right. The record is a bit of a celebration of cooperation in recent years. In essence, both bands are approximately in the same corner of alternative music. As for this release, the contribution of K.T.A.O.A.B.C. involves a reworking of an older song in the old folk style, which has now received a new electronic layer so that it’s fully integrated into the new sound of the band.

Pieter: There’s also a link to our previous release. “For Lucia” was one of the first songs we wrote for that album, and it is also recorded during the same period in the same studio. We have hesitated for a long time to put the track on the album, but ultimately decided to keep the song back for a while. No better time than this collaboration with K.T.A.O.A.B.C. for RSD to release it.

 

Stef, you were recently featured on TV. Canvas (Belgian network, ed.) now broadcasts Pop-o-rama, and the first episode was dedicated to you. Is it important that such channels pay more attention to avant-garde, non-popular, … underground music? What does this mean to you?

 

Stef: I think it is certainly positive that a lot more attention is paid to alternative music. It is a nice counterbalance to the mainstream market. Regarding the Canvas show, I was definitely pleasantly surprised that there was interest in K.T.A.O.A.B.C. and the ideas behind it. After 10 years of balancing between underground and a bit of mainstream, the program was a nice recognition of my work.

 

Valentijn, your designs are works of art. They are the result of a much larger visual project, if I’m not mistaken. Can you tell us more about that?

 

Valentijn: They definitely are. The visual aspect is something everyone in T.B.H.R. finds very important. But that does not always mean that it is a purely a visual extension of the music. The music and the visual art are reinforcing each other. This is also the case with the last covers made by Jeff Cuypers for K.T.A.O.A.B.C. With this split of our two bands we see the album as a platform, a kind of exhibition space, which is filled largely with the two tracks. But you will find much more happening there. T.B.H.R. shows an image taken by photographer Mirjam Devriendt in the context of our last album. Jeff made a picture that refers to the origin of the K.T.A.O.A.B.C. track, and it’s also a response to the image of Mirjam. Then there is the layer of typography and finishings. All the choices and materials are chosen very consciously.

 

The album is released in a limited edition, 300 copies only, released by 9000 Records by ConSouling Sounds, and this for the occasion of Record Store Day 2016. RSD or Record Store Day is an international initiative, organized by and for the retailers, the stores. However, it can also be a huge boost for labels and artists. The purpose of the brand-new platform RSD Ghent is in fact that many more local RSD releases will emerge from this. Is there something to be said for this? How can retailers, labels and artists reinforce each other?

 

Stef: The idea behind RSD is definitely something that should be pursued. The creation of a day for vinyl, but above all for the love and work that local labels invest in it, is very positive. This new platform has to be a beginning of a long-lasting effect. Several small players together can achieve much more. This initiative is a good thing for everyone who is active in the chain of music production: the artist, to the labels, shops and consumers. The fans. The concept and implementation of RSD should remain radical and so need it needs to be monitored. I mean that this idea, which originally was to be a celebration of those small players all over the world to work together to make their voices heard in times of mass consumption, must not fall victim to yet another mechanism of corruption and thus get encapsulated in favor of the big players.

Pieter and Valentijn: What Stef says! We totally agree.

 

That’s good to hear! This is indeed the intention of the Ghent record stores. Very nice to hear you embrace it. There was a lot of interest in your album going so I think these 300 copies will fly out of the door. And that makes them something special as a reminder of 2016. Thank you for the interview! See you soon!

 

THE RSD RELEASE T.B.H.R. + K.T.A.O.A.B.C. IS AVAILABLE IN THE INDEPENDENT RECORD STORES EN IN THE CONSOULING STORE ON RSD APRIL16, 2016.

Share