Portrait # 4: Lennert Hoedaert

 

Alternatieve muziek, alternatieve journalistiek. Zonder recensies of interviews zou het nog moeilijker zijn om de weg te vinden naar het vandaag zo rijke aanbod aan undergroundmuziek. De grote media maken hiervoor steeds minder ruimte vrij, en de alternatieve kanalen vinden het steeds moeilijker om te overleven. Terwijl we dit schrijven heeft net het legendarische tijdschrift RifRaf officieel aangekondigd dat het er na 27 jaar definitief mee stopt. Een groot verlies voor de Belgische muziekscene. Maar, er zijn nieuwe initiatieven die opstaan. Zoals Oorworm, de blog – en nu ook website – van Lennert Hoedaert. Daar wilden we het fijne van weten. (ENGLISH VERSION BELOW)

 

Nele: Dag Lennert, we kennen mekaar al een tijdje omdat je al een paar keer heel enthousiast geschreven hebt over bands op ons label. Je neemt je tijd om een plaat uit te diepen en daar zijn wij zeer gelukkig mee. Wanneer ben je beginnen te schrijven over muziek?

 

Lennert: Het begon allemaal in 2007, toen ik een blogspot oprichtte om recensies van optredens te posten. Ik ging toen al naar véél optredens en ik wou er iets nuttig mee doen. Een paar maanden later werd ik gecontacteerd door iemand van Corazine (corazine.com), met de vraag of ik zin had om een van mijn recensies daar op te plaatsen. Ik schreef vervolgens voor Corazine van 2007 tot 2009. In die periode heb ik onder andere Amenra ontdekt, mogen recenseren én heb ik mijn eerste stappen gezet in het contacteren van labels om promo’s te mogen bespreken. In mei 2009 ben ik overgestapt naar Goddeau, waar ik de knepen van het journalistieke vak leerde. In juni 2012 fusioneerde Goddeau met digg.be, en daaruit ontstond enola.be. Op dat moment heb ik het schrijven over muziek kunnen opentrekken: interviews, albumreviews, nieuwsberichten, features allerhande, … Bij Enola ben ik absoluut gegroeid. Ik schrijf er nog steeds voor. Maar daarnaast heb ik in april 2016 zelf iets uit de grond gestampt: Oorworm.

 

Nele: Wat was daarvoor de reden? Jeukte het om iets van jezelf in gang te steken?

 

Lennert: Ik beschouw Enola en Oorworm als een en-en-verhaal. Maar ik wilde iets opzetten met meer korte en bondige posts, ergens als aanvulling op mijn langere artikels. Een andere manier van communiceren, misschien. Alleszins, de tagline van Oorworm is: ‘Parels uit de Belgische ondergrond’. Ik kreeg dat idee naar aanleiding van Humo’s Rock Rally. Ik stel vast dat bands die zelfs de halve finale niet halen, toch nog kunnen uitgroeien tot beloften. Natuurlijk, wie ben ik om het kaf van het koren te scheiden. En toch. Mijn passie bestaat eruit die parels proberen op te vissen. Dus waarom zou ik dat niet doen?

 

Nele: En terecht. De Belgische underground is very much alive. Daar krijg ik van bands over de grenzen heen vaak bewonderende commentaar over.

 

Lennert: Levendig is een understatement! In elke stad – van Menen tot Luik – en in elk genre lijken er wel geweldige bands als paddenstoelen uit de grond te schieten. Door de selecties uit vi.be-pool, of op Enola, Indiestyle, of andere platforms enerzijds, en door het werk van de groeiende undergroundlabels anderzijds, begint er zich wel iets af te tekenen. Maar er is zoveel aanbod… Ik denk dat er zeker nog plaats is voor een extra platform. Op dit moment is mijn honger groot om Belgische underground muziek beter te leren kennen. En om ook informatie te verspreiden over allerlei events maar ook over ondernemers die actief zijn in deze scene, zoals rond., een nieuwe speler in het veld van 360° muziekvideo’s. Of In Utero in Mechelen, een concertorganisator die aandacht heeft voor Belgisch talent.

 

Oorworm

Nele: Als je gefascineerd bent door de underground scene, dan hoor ik graag welke venues en festivals je graag bezoekt.

 

Lennert: Dunk!Festival. Kinky Star, en al zeker tijdens de Gentse Feesten. Boomtown ook trouwens. En Glimps. En Incubate, in Tilburg. Er zijn twee onvergetelijke ervaringen met Belgische bands die ik nooit ga vergeten en mijn liefde nog meer versterkt hebben. Het eerste was een diepte-interview met Colin en Mathieu van Amenra op Ieperfest 2010. Ik mocht er een paar mensen van DeWereldMorgen bijstaan. Een intense ervaring, net als hun optreden die zondag. Ik denk dat ik sinds die dag Amenra (en alle bands van de Church) nooit heb losgelaten. Een ander moment was het optreden van Double Veterans in de Kinky Star in juli 2014, tijdens de Gentse Feesten. Misschien wel hét bewijs dat kleinere Belgische bands live geniaal zijn. Misschien voelde ik daar de eerste keer dat er véél potentieel zit in de Belgische underground.

 

Nele: Hoe doen we het eigenlijk internationaal, wat betreft underground muziek, ben je daar mee bezig?

 

Lennert: We doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Als je bedenkt dat het publiek daarvoor beperkt is, is dat eigenlijk een wonder. We trekken toch wel meer en meer naar het buitenland, en in buitenland wordt over onze scene gesproken. Maar ik ben me met mijn platform wel vooral aan het focussen op wat gebeurt in België zelf. Een kanaal dat meer doet dan albums reviewen zou fijn zijn, een kanaal dat ook aandacht kan hebben voor een band waar veel potentieel in zit, zelfs al hebben ze nog geen noot opgenomen, dat wil ik proberen. In de huidige scene kan het rap gaan. Maar naar de oppervlakte geraken op een goed gedragen manier, dat is de clou. Dat RifRaf net aangekondigd heeft er mee te kappen is dat licht ook een zeer spijtige zaak. De sterkte van RifRaf was dat er naast internationale groepen ook veel Belgische alternatieve bands in werden besproken.

 

Nele: En op die manier toch onder de aandacht kwamen. Laat ons hopen dat dat gat door Oorworm mag opgevuld worden. Nog een laatste vraag: blijft dit een digitaal medium of niet? Ga je samenwerken met anderen? En wie kan iets naar je toesturen?

 

Lennert: Dit blijft een digitaal medium en voorlopig enkel iets van mezelf.  Ik blijf zelf op de hoogte via heel wat kanalen maar uiteraard kan je me altijd contacteren, best via de facebookpagina van Oorworm of via mail: oorwormuziek@gmail.com. Ik geef ook af en toe wat weg, bv. binnenkort het nieuwe album van Eleanora, Allure, op vinyl.

 

Nele: Lennert, dank je voor de voorstelling van je nieuwe platform, waarvan de website deze week gelanceerd wordt. Ik wens je veel succes daarmee – maak er wat moois van!

 

www.oorworm.be

https://www.facebook.com/oorwormuziek

 

 

———————- 

 

Portrait # 4: Lennert Hoedaert

 

Alternative music, alternative journalism. Without those reviews or interviews, it would be even more difficult to find our way to today’s underground music. The mainstream media are dedicating less and less time to it, and alternative channels find it increasingly difficult to survive. As we write this, Belgium’s legendary RifRaf magazine has officially announced it stops its activities after 27 years – a great loss to the Belgian music scene. However, in the slipstream new initiatives arise. Like Oorworm, the blog – and now website – of Lennert Hoedaert. We wanted to find out more.

 

Nele: Hi Lennert, we know each other for a while now because you’ve already written a few times about bands on our label. You take your time to explore an album and we are very happy with that. When did you begin to write about music?

 

Lennert: It all started in 2007 when I founded a blogspot to review shows I had seen. I went to a lot of shows and I wanted to do something useful with that. A few months later I was contacted by Corazine (corazine.com), asking me if I wanted to put one of my reviews on their site. So I wrote for Corazine from 2007 to 2009. During that time I discovered Amenra, got the chance to review them, and I took my first steps in contacting labels to be allowed to discuss promos. In May 2009 I switched to Goddeau, where I learned the tricks of the trade of the journalistic profession. In June 2012 Goddeau merged with digg.be, and thus arose enola.be. At that time I was able to widen my scope as to writing about music: interviews, album reviews, news, features of all kinds … At Enola I definitely grew. I still write for this platform. But in addition, I have started something up for myself since April 2016: Oorworm (Dutch for earwig, which in Dutch also refers to a tune that gets stuck in your head, ed.).

 

Nele: What was the reason you wanted to do that?

 

Lennert: I consider Enola and Oorworm as 2 things that will reinforce one another. I just wanted something with other kinds of news, something in addition to my longer articles, another way of communicating, perhaps. In any case, the tagline of Oorworm is “Jewels in the Belgian underground”. I got the idea during Humo’s Rock Rally (a contest in Flanders to promote young bands, ed.). It’s a fact that young bands that do not even reach the semi-finals, can still be very promising. Of course, who am I to separate the wheat from the chaff. And yet. My passion consists in finding those rare talents. So why should I not try?

 

Nele: And rightly so. The Belgian underground is very much alive. I often receive admiring comments about it from contacts abroad.

 

Lennert: Alive is an understatement! In each city – from Menen to Liege – and in every genre, there seem to be amazing bands popping up all the time. Because of the selections on vi.be or in Enola, Indie Style, or other platforms on the one hand, and because of the work of the growing underground labels on the other hand, something is emerging in a much larger sense. But there is so much going on … I think there is certainly room for an extra platform. At this time, my hunger to get to know Belgian underground music is so huge, I just want to be involved in this. And also I want to spread information on all kinds of events and even about entrepreneurs active in this scene, like rond. for example, a new player in the field of 360° music videos. Or In Utero in Mechelen, a concert organizer putting Belgian bands in the spotlight.

 

Nele: If you are fascinated by the underground scene, I would like to hear what venues and festivals you like to visit.

 

Lennert: Dunk!Festival. Kinky Star, certainly during the ‘Gentse Feesten’ (city festival of Ghent, Belgium, ed.). Boomtown too. And Glimps. Incubate of course, in Tilburg. There are two unforgettable encounters with Belgian bands that I will never forget, and that have even grown my love for all of this. The first was an in-depth interview with Colin and Mathieu of Amenra at Ieper Fest 2010. I was allowed to help a few people of DeWereldMorgen (newsbog, ed.). This was an intense experience, as well as was their performance that Sunday. I think I since that day Amenra (and all the bands of the Church) never released. Another point was the occurrence of Double Veterans in the Kinky Star in July 2014, during the fore mentioned Gentse Feesten. They were proof that not so known Belgian bands can be genius. Maybe it was that moment right there that it hit me: there’s so much potential in the Belgian underground.

 

Nele: How do we actually doing internationally, regarding underground music, what’s your opinion?

 

Lennert: Not that bad at all, actually. When you consider that the audience for this music is limited, you might say it’s a miracle. Nevertheless bands achieve to play abroad more and more, and our scene is becoming known out there. But I must say, with my platform I do first and foremost focus on what is happening here in Belgium. A platform that communicates more than album reviews is the idea, a medium that will pay attention to a band with a lot of potential, even though they haven’t recorded a single note. I want to try this. In the current scene things can evolve quickly. But to rise to the surface in a sustainable way, that’s the challenge. The announcement that RifRaf (a Belgian newsletter and magazine dedicated to music, ed.) had to stop their activities is a very sad matter. The strength of RifRaf was that they paid attention to a lot of Belgian alternative bands in addition to international bands.

 

Nele: And in that way, came to our attention much better. Let us hope Oorworm may fill in this gap. One last question: your platform remains a digital medium? Will you start to work with others? How can people reach you?

 

Lennert: Oorworm remains a digital medium and for the time being just something I do by myself. I keep myself informed through many channels but of course you can always contact me, best through the facebook page or by mail: oorwormuziek@gmail.com. I also give have giveaways from time to time. Soon even the new album of Eleanora, Allure, on vinyl.

 

Nele: Lennert, thank you for the presentation of your new platform, the website will be launched June 15. I wish you good luck with that – work your magic!

 

www.oorworm.be

https://www.facebook.com/oorwormuziek

 

Share