HacXathon 2021

HacXathon 2021

English version below

Fotoreportage

In 2021 werkten Consouling Sounds en XRT voor de allereerste keer samen om de HacXathon te organiseren, een marathon die creatievelingen en ontwikkelaars uitnodigde om de toekomst van muziek te verbeelden en zo nieuwe manieren te ontwikkelen om muziek naar de mensen te brengen. Er waren 9 deelnemers verdeeld in 3 groepen, begeleid door een groep mentoren bestaande uit Haryo Sukmawanto, Pamela Vera, Rien Coorevits en Indes Delgado. Dit alles gebeurde onder het toeziend oog van Lucas en Carl-bot, de vriendelijke schildpad op Discord.
De Jury bestond uit de volgende personen: Valery Vermeulen (muziekproducer, wiskundige en nieuwe media kunstenaar), Sarah Mayer (AR modeontwerper), Gregg Young (onderzoeker innovatie VRT), Lucas Dewulf (XRT) en Nele Buys (Consouling Sounds). Zij kregen de eindresultaten te zien waar de teams gedurende 2 opeenvolgende dagen aan gewerkt hadden. De jury debatteerde een uur lang en kwam tot de volgende conclusies over de projecten.

Groep 1 - Kiwi

Dit project presenteerde een zeer rustgevende ervaring die welkom is in de doorgaans desoriënterende VR-wereld. Er was mogelijkheid tot interactie zonder dat dit aan jou als gebruiker werd opgedrongen. Dit team combineerde de visuele input met de muziek op een zeer organische manier. Het hield rekening met de locatie van de gebruiker in de ruimte. Het resultaat presenteerde zich als een prototype van wat we ons als product kunnen voorstellen. De teamleden breidden het oorspronkelijke idee uit om ons een breder gevoel te geven van wat de toekomst van muziek is. Het was zeer goed doordacht.

 Groep 2 - De Pointer Sisters
Deze groep presenteerde een doorloopruimte die de grenzen van echte en virtuele ruimte tartte. Dit gaf het eindproduct een zeer conceptuele identiteit, veel lagen van betekenis en ervaring. Het gebruik van technologie was verrassend en doeltreffend. Dit project maakte gebruik van een zintuiglijk apparaat, waardoor het opviel door de toevoeging van andere zintuiglijke indrukken. Het had een hoge artistieke kwaliteit, het zou een onderdeel kunnen zijn van een nieuw virtueel museum. Het gebruik van audio was intrigerend. Extra bonuspunten kunnen worden gegeven voor het feit dat het team ook rekening hield met de manier waarop het grotere publiek de presentatie kon ontdekken. De interactie was leuk, de storytelling sterk. Het is een veelbelovend concept met grote museale en tentoonstellingsmogelijkheden.

 Groep 3 - De Jungle
Het derde project ging uit van het idee dat muziek nauw verbonden is met onze emotionele toestanden. De ruimte vertegenwoordigde verschillende emotionele toestanden, die kunnen worden verkend om te resoneren met onze gevoelens. Het concept achter de presentatie is in lijn met de huidige manier waarop de muziekindustrie nieuwe muziek presenteert. De jury had graag gezien dat het team nog wat verder was gegaan met deze ideeën, aangezien ze veelbelovend zijn om rond mentaal welzijn te werken. Daarnaast is het ook een geweldige potentiële toepassing van muziek. De visuals waren aangenaam, gelijkend op een artistieke sculptuur.

De Conclusie
De jury is dankbaar voor de inzet van alle deelnemers. Alle groepen hebben ons verrast met de manier waarop ze zichzelf hebben uitgedaagd in het creatieve proces en erin geslaagd zijn resultaten van hoge kwaliteit te leveren in de XR-ruimte. Het kiezen van één team als winnaar was een zeer moeilijke beslissing, maar de jury besloot uiteindelijk dat groep 2 de winnaar was. De leden van groep 2 zijn Sarah De Mulder, Bavo Van Kerrebroeck en Bras Lareu.
Dit projectteam heeft zich echt tot het uiterste ingespannen, wat resulteerde in een boeiende presentatie op zoveel niveaus. We feliciteren het team, maar we hopen dat alle deelnemers geïnspireerd zijn en zullen blijven experimenteren met muziek en technologie.

 

ENGLISH VERSION

In 2021 Consouling Sounds and XRT collaborated for a very first time to organize the HacXathon,
a marathon inviting creatives and developers to imagine the future of music, of new ways of bringing music to the people.
There were 9 participants divided in 3 groups, guided by a pool of mentors, Haryo Sukmawanto, Pamela Vera, Rien Coorevits and Indes Delgado.
This all happened under the watchful eye of Lucas and Carl-bot, the friendly turtle on Discord.

The Jury consisted of the following people: Valery Vermeulen (music producer, mathematiician and new media artist), Sarah Mayer (AR fashion designer), Gregg Young (researcher innovation VRT), Lucas Dewulf (XRT) and Nele Buys (Consouling Sounds).
They were presented the final results the teams worked on for 2 consecutive days. The jury debated for one hour and came to the following conclusions about the projects:

Group 1 - Kiwi
This project presented a very relaxing world, a calming experience, which is welcome in a VR world which can often feel very disorienting. There was a possibility for interaction without this being forced on you as a user. This team combined the visual input with the music in a very organic way, close to the person and where you find yourself in the space. The result presented itself as a prototype of what we can imagine as a product. The team members expanded the original idea to give us a broader sense of what is the future of music. It was very well thought through.

Group 2 - The Pointer Sisters
This group presented a walkthrough space defying the boundaries of real and virtual space. This gave the final product a very conceptual identity, lots of layers of meaning and experience.The use of technology was surprisig and effectively. This project made use of a sensory device, making it stand out for adding other sensory inputs. It had a high artistic quality, it could be a part of a new virtual museum. The use of the audio was intriguing. Extra bonus points can be given for the fact that the team also had consideration for the way the larger audience could discover the presentation. The interaction was fun, the storytelling strong. It is a promising concept with great museum and exhibition possibilities.

Group 3 - The Jungle
The third project started from the idea that music is linked closely to our emotional states.
The space represented different states of emotions, which can be explored to resonate with our feelings. The concept behing the presentation is up to par with the current way the music industry presents new music. The jury would have loved the team to take these ideas a little bit further, as they are promising to work around mental wellness, also a great potential application of music.
The visuals were pleasing, like an artistic sculpture.

Conclusion

The jury is grateful for the effort put in by every participant. All groups surprised us with the way they challenged themselves in the creative process and succeeded in delivering high quality results in the XR space. To choose one team as a winner was a very difficult decision but the jury finally come to the following conclusion.They decided on the winner: Group 2 (Sarah De Mulder, Bavo Van Kerrebroeck and Bras Lareu). This project team really pushed itself very hard resulting in an exciting presentation on so many levels.We congratulate the team, but we do hope that all paricipants have been inspired and will continue to experiment with music and technology.