In het najaar van 2016 zal Empusae, het muzikale alter ego van Nicolas Van Meirhaeghe, een album releasen op Consouling Sounds. In de zomer stellen we hem daarom reeds voor op de Consouling split release, die ondertussen een traditie geworden is ter gelegenheid van de Gentse Feesten. Dit split album is een samenwerking tussen Consouling Sounds en Wool E Discs, het gloednieuwe label van Wool-E-Shop, en brengt naast Empusae ook muziek van Klankdal. Voor de gelegenheid van Empusae’s nieuwe muziek op Consouling, ontmoeten we Nicolas en zijn vriendin Chris bij hen thuis. (ENGLISH VERSION BELOW)

 

Nele: Dag Nicolas. Je woont in een bijzonder universum, vind ik. Er hangt een sfeer van melancholie, door een mix van objecten en beelden die uit het fin-de-siècle stammen. Gemixt met orientalisme, het interbellum, een mix van culturen en emoties. Haal je daar je inspiratie?

 

Nicolas: Ik ben in wezen een melancholisch persoon. Ik hou van donkere romantiek. Van daaruit kan je meteen mijn artiestennaam begrijpen. Empusae is de Latijnse naam van een type bidsprinkhaan. Ik kwam dat tegen al bladerend door een boek met afbeeldingen van insecten en dat bleef steken. Bovendien is de naam ook gekend in de Griekse mythologie, het waren de dochters van Hecate, demonen die de reizigers die zich op hun wegen begaven verslonden. Die combinatie van het angstaanjagende en toch esthetisch aantrekkelijke, die mengeling van schoonheid en het vergankelijke… ja. Dat drukte precies uit wat ik met mijn muziek wilde bereiken.

 

Nele: Wanneer ben je met Empusae begonnen?

 

Nicolas: Van mijn 14de tot mijn 18de heb ik als drummer in een garagebandje gespeeld. Maar de eerste noot voor Empusae heb ik geschreven in 1995. Ik was toen 18 en ik had een digitale piano en een computer gekocht, en daarmee ging ik melodieën componeren. Live optredens volgden het jaar daarop reeds, en in feite ben ik nooit meer gestopt. Ik maakte in die tijd ook video’s met super 8 tapes en projecteerde die met muziek eronder. De volgende 7 jaar heb ik constant muziek gemaakt, demo’s rondgestuurd, en uiteindelijk is er dan een eerste release verschenen bij Divine Comedy Records, een label uit Marseille, dat nu helaas niet meer bestaat. De muziek werd daardoor echt opgepikt, er verschenen heel wat reviews, en er volgden veel optredens. Later heb ik Empusae kunnen releasen op het Duitse Hands Productions en op Ant- zen. Ik heb heel erg veel opgetreden in Frankrijk en Duitsland, omdat de muziek die ik maakte in die landen bloeide. Nu is dat allemaal weg. De politiek veranderde… zeker in Frankrijk zijn er daardoor veel speelplekken en organisaties verdwenen. Als er geen plaatsen meer zijn waar je kan spelen… dan verdwijnt de rest haast onmiddellijk.

 

Nicolas and Chris (Nesisart) by Leon De Backer

 

Nele: Dat precaire van het muzikale landschap, het is iets om bewust bij stil te staan, zeker in deze tijden. Maar desalniettemin: wat een boeiend muzikaal parcours heb jij afgelegd. Ik geloof dat je naast Empusae trouwens nog andere muzikale projecten hebt. Kan je daar wat meer over vertellen?

 

Nicolas: Dat klopt. Doorheen de jaren heb ik gespeeld bij andere bands, soms als volwaardig band lid, soms enkel bij live performances. Tzolk’in is zo’n project, waar Empusae samenkomt met Flint Glass. This Morn’ Omina, waar ik slechts 2,5 jaar bij gespeeld heb omdat ik daar mijn artistieke draai niet echt vond. Ordo Rosario Equilibrio, hier speel ik nog steeds bij. Bij Onus ook. En dan zijn er de bands waar ik live meespeel: Triarii, In Slaughter Natives, Ah Cama-Sotz, en Consoulings Barst. In de projecten waar ik zelf nauw bij betrokken ben speelt het rituele altijd een grote rol. De inspiratie voor Tzolk’in halen we bv. in de precolumbiaanse mythologie. Zo’n zaken vind ik enorm inspirerend. Dat vertaalt zich in een trancegevoel. Dat krijg ik ook van de muziek waar ik zelf het liefst naar luister. Om maar enkele zaken te noemen: Vidna Obmana, Hybryds, … Bach ook. En Philip Glass. De reden waarom ik met zoveel projecten bezig ben is omdat ik steeds opnieuw snak naar nieuwe inspiratie. Zonder zou ik me al gauw gaan vervelen.

 

Nele: Is Empusae dan het project waar je altijd naar terugkeert? Als een soort ruggegraat?

 

Nicolas: Dat zou je wel kunnen stellen ja. Empusae, dat ben ik, door en door. De muziek is doorheen de jaren wel enorm veranderd, van meer noisy en post-industrial naar wat ik meer ‘organisch’ zou noemen: de natuur is nadrukkelijker aanwezig, het klinkt minder klinisch maar meer akoestisch, er worden ook field recordings gebruikt. Als ik erover nadenk, is de natuur altijd al een inspiratiebron geweest, maar pas nu komt dat echt ten volle naar boven. En de laatste evolutie is de betrokkenheid van Chris, mijn vriendin. Het visuele wordt opnieuw volwaardig onderdeel van de performance. Chris maakt beelden en gaat tijdens een live performance daarmee evenzeer improviseren. De beelden worden live gemanipuleerd. Er is geen verhaal dat daarmee uitgebeeld moet worden. Het is de visuele vertaling van de manier waarop ik muziek maak. En dat houdt steek, voor ons allebei. We zijn als koppel de voorbije jaren enorm op mekaar ingespeeld geraakt. Ons leven draait in feite rond kunst, het artistieke is de reden van ons bestaan. Ook dat is iets dat organisch gegroeid is.

 

Artwork by Nesisart.

 

 

 

Nele: En nu zal je releasen op Consouling Sounds. Hoe is dat zo gekomen?

 

Nicolas: Toen ik Consouling leerde kennen, werd ik getriggerd door een hoop nieuwe muziek. Maar niet alleen de muziek, ook de community die er rond gegroeid is voelde goed. Ik bleef luisteren en op een gegeven moment vond dat zijn weg naar Empusae. Op een dag had ik ineens een stuk van 15 minuten waarvan ik
dacht: dat moet ik toch eens laten horen. Maar er ontbrak nog iets aan. Dat werd toen opgevuld door een andere muzikant die reeds op Consouling releaste. Maar wie dat is mag voorlopig nog een verrassing blijven. De vibe die rond het label hangt is alleszins stimulerend voor het creatieve proces. Voor mij klopte het gewoon, en ik was tevreden dat het voor jullie ook klopte.

 

Nele: Dat doet het zeker. Voor de Gentse Feesten stellen we je alvast voor via de split release met Klankdal. Wordt vervolgd in het najaar. Alvast bedankt voor dit gesprek zodat we je beter konden leren kennen. Tot gauw!


http://empusae.com

https://www.facebook.com/empusaemusic

 

Artwork voor Empusae wordt ontwikkeld door Nesisart:

https://www.facebook.com/Nesisart

http://www.nesisart.com

 

Portret door Leon De Backer.

 


 

Introducing: Empusae

 

In the autumn of 2016 Empusae, the musical alter ego of Nicolas Van Meirhaeghe, will release an album on Consouling Sounds. We therefore introduce him this summer by releasing his music on a Consouling split album, released on the occasion of the Ghent city festival ‘Gentse Feesten’. This split is a collaboration between Consouling Sounds and Wool E Discs, the brand new label of Wool-E-Shop, and brings Empusaes music together with that of Klankdal. For the occasion of Empusae releasing his music on Consouling, we meet up with Nicolas and his girlfriend Chris at their home.

 

Nele: Hello Nicolas. You live in a remarkable universe, I find. There’s an atmosphere of melancholy, by the presence of objects and images dating from the fin-de-siècle. Mixed with orientalism, the interbellum period, a confrontation of cultures and emotions. Is this where you get your inspiration?

 

Nicolas: I’m basically a melancholic person. I love dark romance. This is the key to understanding where my stage name comes from. Empusae is the Latin name of a type of mantis. I found it by browsing through a book with pictures of insects and it stuck with me. Moreover, in Greek mythology the empusae were the daughters of Hecate, demons who devoured trespassing travelers. This coming together of on the one hand the terrifying and on the other the aesthetically pleasing, this mix of beauty and transience … yes. This idea and this word expressed exactly what I wanted to achieve with my music.

 

Nele: When did you start with Empusae?

 

Nicolas: When I was 14 I played the drums in a garage band. But in 1995 I wrote the first note for Empusae. I was 18 then and I bought a digital piano and a computer, and started composing melodies. Live performances followed the year after, and in fact I’ve never stopped since then. At the time I also made videos with super 8 tape and projected them with music underneath. The next seven years I constantly made music, sent out demos, and finally a first release was published on Divine Comedy Records, a label from Marseilles, which unfortunately now no longer exists. As a result, the music was really picked up, a lot of reviews appeared, and many performances followed. Later on, Empusae released on the German label Hands Productions and on Ant-Zen. I performed a lot in France and Germany at the time, because the music I made flourished in those countries. Now that’s all gone. Change of government, especially in France this had a big effect: all those clubs and organizations disappeared. If there are no more places where you can play … then the rest will disappear almost immediately.

 

Nele: That precarious state of the music scene, it is something to be aware of, especially in these times. But nonetheless, you have made a fascinating musical journey. I believe you even have other musical projects besides Empusae. Can you tell us a bit more about that?

 

Nicolas: That’s right. Over the years I’ve played in several bands, sometimes as a full band member, sometimes only for live performances. Tzolk’in is a project where Empusae joins Flint Glass. This Morn ‘Omina, I’ve played there just 2.5 years but I could not completely live out my artistic vision there. Ordo Rosario Equilibrio, with this band I still play. And also with Onus. And then there are the live bands I’ve played in or still play in: Triarii, In Slaughter Natives, Ah Cama-Sotz and Consoulings Barst. In the projects I am highly involved in the ritual always plays a major role. The inspiration for Tzolk’in for instance is the pre-Columbian mythology. Such things are very inspiring to me. That translates into a trance feeling in my work. I also get this from the music I prefer to listen to. To name but a few artists: Vidna Obmana, Hybryds, … Bach also. And Philip Glass. The reason I am working on so many projects is that I constantly long for new inspiration. Without this I would get bored pretty quickly.

 

Nele: Is Empusae then the project you always return to? As some sort of spine?

 

Nicolas: You can definitely say this, yes. Empusae, that’s me, through and through. The music has changed tremendously over the years, coming from more noisy and post-industrial to what I would call more “organic”: nature is more pronounced, it sounds less clinical but more acoustic, there are field recordings. If I think about it, nature has always been an inspiration, but only now this is fully surfacing. And the latest development is the involvement of Chris, my girlfriend. She contributes so that the visual is again an integral part of the performance. Chris has a set of visuals and improvises with them during a live performance. The images are manipulated on stage. There is no story or given scenario. It is the visual translation of how I make music. And it makes sense for the both of us. As a couple we have come to be so close to one another, also in our artistic practice. Our life revolves around art. In fact, art is the reason for our existence. This feeling also has grown organically.

Artwork by Nesisart.

Nele: And now you will release on ConSouling Sounds. How did that come about?

 

Nicolas: When I discovered the Consouling label, I was triggered by a lot of new music. But not only the music, also the community that has grown around it, and this felt good. I kept listening, and at some point this found its way to Empusae. One day I suddenly had a stretch of 15 minutes of music of which I thought: I must let you hear it. But there was still something missing though. Another musician, who had already released on the label, filled this in. It may remain a surprise at the moment, which musician I’m talking about. The vibe that surrounds the label has been quite stimulating to my creative process. To me it just seem to fall into place, and I was satisfied that it seemed right for you too.

 

Nele: It surely did. For the Ghent city festival, we invited you to release the split album with Klankdal. To be continued in the autumn, when you will present your full album. Thanks for this interview so we could get to know you better. See you soon!

 

http://empusae.com

 

https://www.facebook.com/empusaemusic

 

Artwork for Empusae is developed by Nesisart:

https://www.facebook.com/Nesisart

http://www.nesisart.com

Portrait by Leon De Backer.

Share