Disclaimer

Deze website is eigendom van Mike Keirsbilck, Consouling Sounds Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Willem de Beersteeg 27, 9000 Gent Telefoon: 0498 11 64 48

E-mail: [email protected] Ondernemingsnummer: BTW BE0544.424.475 RPR: Gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mike Keirsbilck of rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Consouling Sounds levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Consouling Sounds de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Consouling Sounds kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Consouling Sounds geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Consouling Sounds kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Consouling Sounds verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

4.Privacybeleid

Consouling Sounds hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mike Keirsbilck (Consouling Sounds) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Consouling Sounds, Willem de Beersteeg 27, 9000 Gent, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Consouling Sounds, Willem de Beersteeg 27, 9000 Gent, [email protected].

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Consouling Sounds kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar consouling-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de consouling-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

5. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help- functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

6. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Website disclaimer Website Disclaimer

This website is owned by Mike Keirsbilck, Consouling Sounds Contact:
Address head office: Willem de Beersteeg 27, 9000 Gent, Belgium Phone: +32 498 11 64 48

Email: [email protected]
Company number: BTW BE0544.424.475 RPR Gent

By accessing and using the website, you expressly agree to the following terms and conditions.

1. Intellectual property rights

The content of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual rights and belong to Mike Keirsbilck or third parties.

2. Limitation of Liability

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

Consouling Sounds makes every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated. Despite these efforts, errors may occur in the posted information. If the information provided contains inaccuracies or if certain information is not available through the site, Consouling Sounds will make every possible effort to rectify this as soon as possible.

Consouling Sounds, however, cannot be held liable for direct or indirect damages resulting from the use of the information on this site.

If you find any inaccuracies in the information that is made available through the site, you can contact the administrator of the site.

The content of the site (including links) may at any time without notice or notification, modified or supplemented. Consouling Sounds does not guarantee the proper functioning of the website and cannot be held liable in any way for poor functioning or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, arising from the access to or use of the website. Consouling Sounds can in no case against anyone, direct or indirect, special or otherwise be liable for damages due to the use of this site or another, especially as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, all losses, work interruptions, damage to programs or other data on the computer system, hardware, software or other of the user.

The website may contain hyperlinks to third party websites or pages, or indirectly refer to them. Placing links to these websites or pages does not imply an implicit approval of their contents. Consouling Sounds expressly states that it has no control over the content or other characteristics of these websites and cannot be held liable under any circumstances for the content or features or any other form of damage from its use.

3. Governing Law and Jurisdiction.

The Belgian law is applicable to this site. In the event of a dispute only the courts of the district of Ghent are competent.

4. Privacy Policy

Consouling Sounds attaches importance to your privacy. In case the website user is asked for personal information:

The controller, Mike Keirsbilck (Consouling Sounds) respects the Belgian law of December 8, 1992 regarding the protection of privacy in the processing of personal data.

The personal information provided by you will be used for the following purposes: customer management, order processing, sending out newsletters to keep you informed of our activities, advertising or marketing.

You have a legal right to access and correct your personal data. With a proof of your identity (copy identity card) you can direct a written, dated and signed request to Consouling Sounds, Willem de Beersteeg 27, 9000 Ghent, [email protected], and you receive a free written notice of your personal data. If necessary, you can also ask to correct information that is inaccurate, incomplete or irrelevant.

In case of use of data for direct marketing: you may object, free of charge, to the use of your data for direct marketing. To do this, you can always turn to Consouling Sounds, Willem de Beersteeg 27, 9000 Ghent, [email protected].

Your personal data will not be passed to third parties.

Consouling Sounds can collect anonymous or aggregated information of a non-personal nature, such as browser type, IP address, operating system you use or domain name of the website from which you visited the Consouling website, or through which you leave it. This enables us to continuously optimize the Consouling website for users.

5. The use of “cookies.”

During a visit of the site, cookies may be placed on the hard drive of your computer. A cookie is a text file that is placed by the server of a website in the browser of your computer or on your mobile device when you access a website. Cookies cannot be used to identify individuals; a cookie can only identify a machine.

You can set your Internet browser so that cookies are not accepted, you then receive a warning when a cookie is installed or you can make sure that the cookies are deleted from your hard drive. You can do this via your browser settings (the help function). Keep in mind that in this case some graphic elements may not appear correctly or that you will not be able to use certain applications.

By using our website, you agree to our use of cookies.

6. Google analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies” (small text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to track how you use the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and Internet usage. Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, we point out that in this case you may not be able to use all features of this website. By using this website, you consent to the processing of data by Google in the manner and for the purposes set out above.